simbulu de S'ARGIDDA
S'ARGIDDA
di Fausto Caboni
versione italiana deutsche version english version version franšaise versioni sarda
sienda agricula
produsidura de spetzias, cardulinu, legumini, ortalitzia, lori
tzafaranu
froris de tzafaranu
Intr'e totu su ki sa terra nosta scit produsi, seguramenti s'apubat su tzafaranu, sendi ki a Santu Ainju si manixat prus de su 50% de su tzafaranu italianu.
Nosus du lassaus in s'istadu naturali: is enas, est a nai is filus arrubius finis ki s'agatant a intr'e su frori e ki funt sa sola prova de sa nidesa de su produtu (su pruini de tzafaranu si podit trastocai cun atras cosas).
Nidesa, calidadi e bennia funt asseguraus de is marcus internatzionalis Biologicu, D.O.P. "Zafferano di Sardegna" e Presidio Slow Food® "Zafferano di San Gavino Monreale".
Est po custu ki bastant cantidadis acant'e sa mitadi de cussas sinnadas in is arretzetas ki portant tzafaranu in pruini. Si pensit ki a is mamas nostas 1 gramu de tzafaranu bastat po cundiri 5 kilus de arrosu!
spetzias
jualis de spetzias
Sempri ponendi prus atentzioni a sa calidadi ki a sa cantidadi, in sa sienda produseus custas spetzias biologicas: lauru, afabica, scov'e santa maria, meirana, amenta de abis, abuleu, follas de murtauci, persiga, perdusemini, tzipiri, salvia, armidda.
Das sicaus totus a temperadura prus bascia de 40 gradus, de manera de ndi preservai is propiedadis, a pustis das scirfinaus po essi umperadas po cundiri is pratus o po aprontai decotus.
S'aprontadura de unu decotu est una cosa facili e lestra: si ponnit a buddiri unu pagu de acua, candu est buddendi si studat su fogu e s'açungit unu cucerinu de sa spetzia ki si bolit, s'amestura e si lassat pasiendi unus minudus. In s'acabu si gheta su decotu in d-una tassa colendiddu cun d-unu scoladori i açungendi tzucuru a disiju.
piberoneddu habanero
matixedda de piberoneddu habanero
Nosu manixaus in biologicu is variedadis "red savina" e "yellow" de su piberoneddu habanero.
S'habanero "red savina", de colori arrubiu, est su prus pitziosu: lompit a una gradatzioni incluia intr'e 200.000 e 600.000 unidadis Scoville, s'unidadi ki amesurat sa pitziosidadi (po si cumprendi, su piberoneddu crassicu "cayenna" lompit a 30.000-50.000 gradus Scoville). De su 1996 a su 2007 su piberoneddu habanero red savina tenia su primau, cumenti narat su Guinness de is Primaus, de piberoneddu prus pitziosu de totu su mundu, fintzas a essi sobrau de atras arratzas ibridas.
S'habanero "yellow", de colori grogu, lompit a una pitziosidadi incluia intr'e 80.000 e 300.000 unidadis Scoville.
Du sicaus a temperadura prus bascia de 40 gradus, de manera de ndi preservai is propiedadis, a pustis du fadeus a pruini po du podit umperai po cundiri, prus de totu petza e bannya.
cardulinu shiitake
ballas de cardulinu shiitake
In sa sienda eus allikiriu unu stauli a cardulinargiu po produsi in biologicu su cardulinu shiitake ("shiitake" in Giaponesu bolit nai "cardulinu de landiri"), ki tenit su nomini scientificu de "lentinula edodes" i est unu de "I funghi che guariscono" a bisu de su meigu, cumpudadori e scientziau austriacu Dott. Georges M. Halpern specializau in farmacologia e sabiu de propriedadis curadoras de is cardulinus, ki at iscritu su liburu ki tenit su matessi titulu.
Su shiitake nascit in Orienti, si produsit meda in Giaponi e Cina, est su de dus cardulinus prus papaus in su mundu (massimamenti in Estremu Orienti) e su consumu est crescendi meda gratzias a su fragu e su sabori bellus ki tenit, poita si cuncordat beni a essi coxinau de maneras diferentis e, prus de totu, poita fait profetu a sa saludi contras medas maladias.
Du segaus in scatas e du sicaus po du podit umperai totu s'annu po cundiri is primus e segundus pratus.
atrus produtus
pranta de crocoriga
Atrus produtus de prus pagu cantidadis ma de grandu calidadis e sempri in biologicu funti:
» cixiri, bellus e de coidura allestra,
» ortalitzia stasonali de varias arratzas, incluias crocorigas de variedadis diferentis,
» patata de prupa bianca e groga, cumpridas in su mesi de lampadas,
» trigu, ocannu de variedadi Senatore Cappelli, ki donaus a unu molinu de perda de tretu,
» alchechengiu, una fruta pitikeda i argudruci,
» meli, ki de immoi produseus scetti po du umperai in familla.